TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

 

Vemosim Oy

Patotie 6 A 15

01600 Vantaa

 

email: info@vemosim.com

puh: 040 5571461

 

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

 

Pasi Sauna-aho, Vemosim Oy

 

4. Rekisteriasiat

 

Vastaamme viimeistään 21 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja voidaan käyttää Vemosim Oy:n, Cycled Median sekä yhteistyökumppaneiden     markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen (henkilötietolaki 8 §). Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Visma Solutions Oy:lle

https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/visma-tietojen-kasittelijana/

 

6. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Yritys ja asema

• Yrityksen toimialaluokka

• Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka

• Yrityksen yhteystiedot

• Tilatut palvelut ja laskutustiedot

• Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi palvelukyselyn, tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 

9. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Vain määrätyillä työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

 

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

 

11. Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Vemosim Oy

Patotie 6 A 15

01600 Vantaa

 

Tai sähköisesti osoitteeseen:

info@vemosim.com

 

12.  Korjausoikeus

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

 

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

 

Osoitteet, ks. kohta 2.

 

13.  Kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

 

Osoitteet, ks. kohta 2.